De Pyler | Onderwijs & Onderzoek

Kinderen die wijzen Overlay

Onderzoek en begeleiding

Door de jarenlange expertise op het gebied van ambulante begeleiding en door de diverse interne disciplines op de Pyler, kunnen wij scholen (basisschool en voortgezet onderwijs) op verschillende manieren ondersteunen. Hieronder een aantal mogelijkheden.
 

Preventieve begeleiding (vroegtijdige zorg)
Preventieve  begeleiding richt zich op het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht en begeleiders van de reguliere school. Dit doen wij door advies en ondersteuning te bieden bij het opzetten en uitvoeren van handelingsplannen dan wel  OPP's. Ook geven we voorlichting over het omgaan met gedragsproblemen en hoe je het gedrag van leerlingen kunt beïnvloeden. De hulp is primair gericht op de leerkracht, met de problematiek van de leerling als uitgangspunt.
 

Consultatie zorgleerlingen
Er is een problematische situatie. Hoe komt dat en hoe kunnen we dit het beste oplossen? De intern begeleiders en zorgcoördinatoren bespreken de zorgleerlingen met een externe begeleider. Deze brengt zijn/haar expertise en netwerk in, om de onderwijskrachten zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning heeft als onderlegger HGW.  Dit biedt houvast bij het aanpakken van problemen met leerlingen.
De hulpvraag en de verwachting van de reguliere school is het uitgangspunt van iedere consultatie.

Bemiddelen en uitvoeren diagnostiek
Om niet te verzanden in de wirwar van aanbod over het stellen van een diagnose, kunt u bij ons terecht voor het aanvragen van intelligentieonderzoeken, onderzoeken t.a.v. reken- en leesproblemen dyslexie. Ook dyscalculie en taalleesonderzoeken kunnen bij ons aangevraagd worden.
Verder werken wij nauw samen met een aantal tweede-lijns praktijken.
Producten Begeleiden van en ontwikkelen van beleid aangaande hoogbegaafde en begaafde kinderen op school.                                         

Begeleiden en coachen van leerkrachten
Wij begeleiden en coachen  individuele leerkrachten op de werkvloer. Hiervoor kunnen de methodes School-Video-Interactie-Begeleiding en Communicatietraining ingezet worden.
 

School-Video-Interactie-Begeleiding
Door School Video Interactie Begeleiding worden leerkrachten ondersteund in hun werk. Dit traject bestaat uit een intake, drie filmmomenten met nabespreking en evaluatie. Videobeelden geven zicht op interactie tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling, ook in klassenmanagement en didactiek.
De ervaring leert dat beelden veel "inzicht" geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht worden bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld.
Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk, effectief en geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Communicatietraining  
Voor elk personeelslid, dat op de voortdurend veranderende werkvloer, blijvend sterk in zijn schoenen wil staan, geeft de communicatietraining praktische tools om effectiever te communiceren.
Mindfulness of stressreductietraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode die mensen helpt om beter om te gaan met gedachten, emoties en lichamelijke reacties. Mindfulness gaat over de kunst om met bewuste aandacht aanwezig te zijn met de ervaring van moment tot moment zonder oordeel.

 

Co-teaching
Passend onderwijs verlangt van leraren een breed onderwijszorgaanbod. Hoewel veel leraren positief tegenover deze uitdagingen staan, voelen ze zich niet altijd in staat om dit in de praktijk te kunnen toepassen. Ze hebben vaak het gevoel over onvoldoende vaardigheden te beschikken om onderwijs te geven aan kinderen met uiteenlopende specifieke onderwijsbehoeften. Het vergroten van de eigen competentie helpt hen hierbij.

Begeleiden en coachen van teams
Als leerkracht voor klas werk je prettiger wanneer je beschikt over een goed gevulde gereedschapskist. Door gebruik te maken van veel verschillende 'tools' blijft je werk leuk, interessant en werkbesparend.

Wij begeleiden en coachen leerkrachtenteams op de werkvloer.

 • Het stap voor stap ontwikkelen van een visie m.b.t. passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen
 • Het opzetten van een plusklas of leerplein binnen de basisschool.
 • Het opzetten van een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen.
 • Coachen op de werkvloer om tot passend onderwijs te komen voor (hoog)begaafde kinderen.

"School Wide Positive Behaviour Support" (SWPBS)
Wij implementeren SWPBS op de basisscholen een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen.
SWPBS is gericht op het verhelderen, aanleren en positief bekrachtigen van gewenst gedrag.
Een paraplu waar andere interventies met dezelfde uitgangspunten onder passen een methodiek die bewezen effectief is.
 
Resultaat

Toename van:

 • toename gevoel van veiligheid;
 • toename sociaal gedrag op school, in de klas en thuis;
 • betere schoolprestaties;
 • toename effectieve leertijd.

Afname is van:

 • probleemgedrag;
 • halvering aantal leerlingen dat slachtoffer wordt van verbaal geweld;
 • afname aantal keren dat leerlingen de klas uit worden gestuurd.

Voor verder informatie en/of aanvragen kunt u bellen of mailen met:

John Strouken (john.strouken@innovo.nl)