De Pyler | Onderwijs & Onderzoek

Kinderen die wijzen Overlay

Toelaatbaarheids- verklaring (aanmelding leerling)

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Aanvraag
De aanvraag voor een TLV moet schriftelijk worden ingediend door een school, voorzien van een onderbouwing. Hierbij is de ondersteuningsvraag leidend en het schoolondersteuningsprofiel van de plaatsende school bepalend. De ouders worden hier nauw bij betrokken. Tussen het moment van plaatsing en aanmelding mogen maximaal 10 werkweken verstrijken, uitgaande van de situatie dat alle benodigde informatie beschikbaar is en beschikbaar gesteld wordt.

Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding is een verbindende voorziening in het transitieproces van Passend Onderwijs en Jeugdzorg.
Trajectbegeleiding is bedoeld om het proces van ondersteuningstoewijzing en toelating te begeleiden en, indien van toepassing, bij te sturen zodat genoemd proces binnen de kaders en afspraken van het samenwerkingsverband goed en passend verloopt voor de betrokken deelnemers.
Op verzoek van de school neemt de trajectbegeleider deel aan een ronde tafelgesprek en/of organiseert een multidisciplinair overleg om het proces van ondersteuningstoewijzing goed en passend te doen verlopen.
In elk geval geeft de trajectbegeleider een zwaarwegend advies over de kwaliteit van het voorafgaande proces van extra zorg en de uitvoering van de basisondersteuning en de extra ondersteuning, alvorens een een multidisciplinair overleg te organiseren over een plaatsing naar een andere basisschool of over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring van tijdelijke aard voor S(B)O.
In de rol van intermediair ondersteunt de trajectbegeleider school en ouders in het zoeken en vinden van een gezamenlijk gedragen en gevraagde onderwijsondersteuning op een passende plek.
De trajectbegeleider ondersteunt de verbinding van de extra onderwijsondersteuning met de betrokkenheid en inzet van Jeugdzorg volgens  'één kind - één gezin-één plan'.


Multidisciplinair Overleg (MDO)
Indien de school vanuit het ronde tafelgesprek niet meer de noodzakelijke ondersteuning kan realiseren en de leerling dreigt vast te lopen in zijn of haar ontwikkeling, dan  volgt MDO. Het betreft dan leerlingen waarbij verwijzing van een andere school als een mogelijk perspectief steeds dichterbij komt. De school schakelt de trajectbegeleider in. De verantwoordelijkheid van het MDO ligt bij de school en de aansturing ligt bij de trajectbegeleider. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kunnen naast de leerkracht, IB-er en ouders ook andere deskundigen deelnemen. In de meeste gevallen is, naast de aanvragende school, ook de beoogde school van plaatsing deelnemer in het MDO. In het MDO wordt een oordeel gevormd over de aanvraag, waarbij de expliciete instemming vereist van de verplichte deelnemers (ouders, aanvragende en plaatsende school).

De trajectbegeleider legt de geaccordeerde aanvraag ter besluitvorming voor aan de directeur van het SWV.


Deskundigenadvies
Voordat de directeur van het SWV een besluit neemt over de ingediende aanvraag toelaatbaarheidsverklaring, wordt deskundigenadvies ingewonnen.
 Het is een wettelijke verplichting dat deskundigen het SWV adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het S(B)O. Deze deskundigen zijn in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog en, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling, tenminste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. Voor het overige zijn geen voorschriften voor inrichting of positionering in de wetgeving opgenomen. Het SWV heeft ervoor gekozen dit deskundigenadvies in te winnen bij neutraal gepositioneerde deskundigen.


Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
De directeur van het SWV verleent de toelaatbaarheidsverklaring op basis van het oordeel van het MDO en het deskundigenadvies. Een TLV is altijd van tijdelijke aard.

Herbeoordeling en Terugplaatsing
Leerlingen die op 1 augustus 2014 in het Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4 verblijven op grond van een CVI-indicatie, moeten voor 1 augustus 2016 een herbeoordeling krijgen. Ook na afloop van een TLV is een herbeoordeling aan de orde. Het beleid van het SWV is gericht op bevordering van terugplaatsing naar het basisonderwijs. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling speelt een rol bij deze afweging.

Het S(B)O draagt leerlingen aan voor terugplaatsing en in dat geval verloopt de route eveneens via Trajectbegeleiding en MDO, met de eis dat alle partijen akkoord zijn en de handtekening plaatsen: de school waar de leerling geplaatst was, de school waar de leerling geplaatst wordt en de ouders.
Datzelfde geldt bij een verplaatsing van Speciaal Onderwijs naar Speciaal Onderwijs  of van Speciaal Onderwijs naar Speciaal Basisonderwijs.