SO – Speciaal onderwijs

SO De Pyler biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

Binnen onze school streven wij ernaar om een schoolklimaat te creëren waarbinnen kinderen zich zowel sociaal emotioneel als didactisch positief kunnen ontwikkelen.

Belangrijke pijlers voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn:

  • een veilig pedagogisch klimaat;
  • conflicthantering door middel van het aanleren van handelingsalternatieven;
  • zelfverantwoordelijkheid;
  • het uiten van gevoelens;
  • het accepteren dat iedereen anders is;
  • een positieve benaderingswijze naar elkaar.

Missie/visie

De missie van INNOVO (Bestuur) luidt: Inspireren om te leren.

In aansluiting op deze missie is SO-VSO de Pyler er voor leerlingen van 4 tot 20  jaar  (18 jaar, tenzij) die onze expertise  in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen en zich goed  te kunnen ontwikkelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling de kans moet krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Wij bereiden onze leerlingen daarom voor op een  betekenisvolle toekomst in de samenleving en bieden een passend onderwijsprogramma dat is afgestemd op de leefwereld van de leerlingen.

Aanbod & werkwijze SO-afdeling

SO De Pyler geeft onderwijs en begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Om goed tegemoet te komen aan de behoeften van onze leerlingen, hebben wij ons aanbod ingedeeld in 3 arrangementen.

Structuur en voorspelbaarheid is de basis van alle arrangementen op SO De Pyler. De verdere uitwerking en aanpassingen zijn echter verschillend per arrangement.

Doelgroepen-arrangement (JENS)

SO De Pyler probeert alle leerlingen zo goed als mogelijk te ondersteunen. Het team van de Pyler zoekt iedere dag opnieuw naar de juiste aanpassingen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen lekker in hun vel zitten en daardoor optimaal kunnen leren. Soms hebben onze leerlingen echter meer ondersteuning nodig. De leerkrachten hebben echter niet altijd de mogelijkheid om dit te geven. Dan is het fijn als er extra collega’s zijn die op dat moment kunnen helpen.

Byzonderwijs

Soms zijn er forse belemmeringen in de ontwikkeling van een kind en ontbreken daardoor de basisvoorwaarden voor deelname aan onderwijs. Voor kind en ouders kan dit leiden tot vervelende situaties, spanningen en frustraties. Mogelijk met stagnatie en uitval binnen het onderwijs tot gevolg.

Voor kinderen waar behandeling en zorg voorliggend zijn aan onderwijs, ontbreekt op dit moment een dekkend aanbod binnen onderwijs.

Byzonderwijs poogt dit te bieden door behandeling, zorg en onderwijs met elkaar te verbinden.

Kantelklas

Voor kinderen die wel behoefte aan onderwijs hebben, maar nog niet schoolrijp zijn omdat ze nog te veel zorg nodig hebben, biedt JENS in samenwerking met SO De Pyler een passend aanbod in de vorm van de Kantelklas.

Print Friendly, PDF & Email