Aanbod

SO De Pyler geeft onderwijs en begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Na aanmelding van een leerling op onze school bespreekt de Commissie van de Begeleiding (bestaande uit: Locatie-directeur, Orthopedagoog, Schoolmaatschappelijk werk, Intern Begeleider) een leerling uitvoerig, om zo een goed beeld te krijgen van alle ondersteuningsbehoeften van de leerling. Samen met ouder(s) en eventuele hulpverlening proberen we zo een passend aanbod voor de leerling vorm te geven.

Het aanbod op SO De Pyler wordt ingedeeld in een 2-tal arrangementen. Deze arrangementen zijn gebaseerd op het landelijke doelgroepenmodel.

(zie website: Landelijk Doelgroepenmodel. – Gespecialiseerdonderwijs)

Het aanbod op SO De Pyler wordt ingedeeld in 2 arrangementen:

  • Arrangement 1: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo externaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) ADHD / ODD worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO
    Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).
  • Arrangement 2: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo internaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) Autisme / hechtingsproblematiek/ angststoornis worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).

Vanaf de middenbouw (groep SO-F) kan er aanvullend op de 2 hoofdarrangementen een clustering plaatsvinden van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op didactisch gebied.

  • Route Praktisch: Voor leerlingen die binnen onze SO-setting laten zien dat ze vooral behoefte hebben aan handelend en toepassingsgericht onderwijs. Het team maakt bewuste keuzes in aanbod (inhoud en vorm) en zorgt voor voldoende herhaling en praktisch inoefenen. Streven is uitstroom naar VMBO Basis (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau <1F).
  • Route Theoretisch: Voor leerlingen die binnen onze SO-setting laten zien dat ze een grotere vorm van zelfstandigheid aankunnen. Dit kan zijn op het gebied van gedrag en/ of didactisch gebied. Over het algemeen kunnen deze leerlingen meer didactisch uitgedaagd worden. Uitstroom is over het algemeen VMBO Kader/ gemengde theoretische leerweg/ HAVO (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau 1F / 1S).

Instroom van leerlingen is in principe altijd in arrangement 1 of 2. De uitingsvormen van het gedrag bepalen mede in welk arrangement een leerling geplaatst wordt. Als een leerling bij aanmelding niet past binnen arrangement 1 of 2 zal er in het knooppunt toeleiding gekeken worden naar een beter passende (onderwijs-)instelling.

Wij streven ernaar leerlingen zo lang als mogelijk binnen ons didactische basisaanbod te laten meegroeien (arrangement 1 of 2). Blijkt echter dat een leerling steeds meer moeite heeft om het
didactisch aanbod te blijven volgen dan zal een leerling (vanaf de middenbouw) een aangepaste leerlijn volgen mits dit binnen de dan aanwezige groepen mogelijk is.

SO De Pyler kiest er bewust voor om de basis van lezen, schrijven & rekenen stevig neer te zetten. Dit vormt namelijk het fundament voor al het verdere leren. Ook zien wij dat veel jonge leerlingen nog veel
ondersteuning en inoefenmomenten nodig hebben op het gebied van schoolse vaardigheden. Om onze leerlingen (met elk hun eigen problematiek en ondersteuningsbehoeften) niet te overvragen, wordt het aanbod van groep 3 verdeeld over anderhalf schooljaar. Doordat het tempo iets lager ligt, ontstaat er ruimte voor verdieping van de basis en meer tijd om te werken aan de schoolse vaardigheden. Leerlingen die eraan toe zijn, krijgen verdiepende opdrachten om hen zo voldoende uitdaging te bieden.

Door deze bewuste keuze van een lager didactisch tempo loopt het schoolaanbod niet synchroon met het aanbod op een reguliere basisschool. Gemiddeld genomen bieden wij 75% van het aanbod van een reguliere basisschool in een schooljaar aan. De sterkere leerlingen halen dit “verschil met de reguliere basisschool” over het algemeen weer in. Daar waar mogelijk wordt er versneld of wordt de lesinhoud compacter aangeboden, zodat deze leerlingen groep 8 niveau kunnen behalen. Juist door de kleine klassen binnen het SO, kan er meer maatwerk geboden worden (mits de leerling hiervoor open staat).

Naast het aanbod van SO De Pyler, proberen wij door middel van samenwerking met externe hulpverleners op school ons aanbod te verruimen. Te denken valt aan Ergotherapie (fijne of grove
motoriek), Fysiotherapie, Logopedie, PMT of een Sociale Vaardigheidstraining. Externe instanties verzorgen onder schooltijd en binnen ons schoolgebouw dit aanvullende aanbod voor de leerlingen die dat nodig hebben. De Pyler heeft hiervoor vaste partners. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).

Er is een intensieve samenwerking met JenS voor de ondersteuning van onze leerlingen zie voor meer info op pagina:

Op deze wijze proberen wij voor alle leerlingen op De Pyler een passend aanbod te bieden waardoor iedere leerling zich maximaal kan ontwikkelen binnen zijn/ haar mogelijkheden.

Print Friendly, PDF & Email